WOJCIECH KONDRACKI NOTARIUSZ

Fountain Pen

O KANCELARII

Siedziba Kancelarii mieści się w Gdańsku w sercu Głównego Miasta. W ramach prowadzonej działalności oferuję Państwu profesjonalną obsługę w zakresie dokonywanych czynności notarialnych a posiadana wiedza gwarantuje ich poprawność i zgodnośc z obowiązującymi przepisami. Wszelkie informacje dotyczące dokonywanych czynności notarialnych udzielane są bezpłatnie. Dokonanie czynności notarialnych poza siedzibą Kancelarii jest możliwe, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.


 „Jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniam zgodnie z prawem i sumieniem, dochowując tajemnicy państwowej i zawodowej, w postępowaniu swym kieruję się zasadami godności, honoru i uczciwości”

Zapraszam,
Wojciech Kondracki - notariusz

 

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. Nr 189, poz. 1158 z 2008 roku z późn. zm.), notariusz dokonuje następujących czynności:


 • sporządza akty notarialne;

 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

 • sporządza poświadczenia;

 • doręcza oświadczenia;

 • spisuje protokoły;

 • sporządza protesty weksli i czeków;

 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;

 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

 

OPŁATY, TAKSA

Notariusz przy wykonywaniu czynności pobiera wynagrodzenie określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /Dz. U. 2004 nr 148, poz. 1564/ oraz zgodnie z art. 7 Prawa o notariacie ma obowiązek pobrać od stron czynności podatki oraz opłaty sądowe, na podstawie:


 • ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych / tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 90, poz. 594/,

 • ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych /tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 101, poz. 649 ze zm./,

 • ustawy o podatku od spadków i darowizn /tekst jednolity Dz. U. 2004 nr 142, poz.1514 ze zm./.


Należne podatki i opłaty związane z dokonywaną w Kancelarii czynnością uiszcza się w dniu podpisania aktu notarialnego, gotówką. Istnieje również możliwość ich wpłaty przed dokonaniem czynności notarialnej, po wcześniejszym ustaleniu ich wysokości, na rachunek bankowy notariusza.

 
 

KONTAKT

ul. Podmurze 2, 80-835 Gdańsk

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 • Administratorem danych osobowych jest notariusz Wojciech Kondracki prowadzący kancelarię notarialną z siedzibą w Gdańsku, ul. Podmurze 2.  - Kontakt

 • Państwa dane osobowe przekazane poprzez e-mail, telefonicznie lub osobiście przetwarzane są w celu podjęcia na Państwa rzecz działań wstępnych i/lub informacyjnych, związanych ze świadczeniem usług notarialnych oraz obsługi Stron czynności notarialnych i cel ten stanowi także podstawę prawną takiego przetwarzania.

 • Dane osobowe przekazane w ww. celu będą przechowywane przez:

  • 3 miesiące od daty ostatniego kontaktu, jeżeli kontakt ten nie doprowadził do czynności notarialnej.

  • jeżeli kontakt zakończył się czynnością notarialną, dane będą przechowywane przez okres podany podczas dokonywania czynności notarialnej. 

 • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane. Podmioty te należą do kategorii: firmy świadczące usługi IT ( np. obsługa e-mail, stron www).

 • Podanie danych osobowych:

  • Jest dobrowolne, jeżeli dotyczy udzielania informacji związanych ze świadczeniem usług notarialnych, a odmowa lub ograniczenie zakresu przekazanych danych osobowych może skutkować niemożliwością udzielenia odpowiedzi lub jej obniżoną adekwatnością.

  • Jest obowiązkowe, jeżeli dotyczy przygotowania dokumentów dla konkretnej czynności notarialnej. Obowiązek ten wynika z przepisów prawa (Ustawa o Notariacie), a odmowa ich podania skutkuje niemożliwością wykonania czynności notarialnej.

 • Mają Państwo prawo do: żądania wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.

 • Mają także Państwo prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.